CẤU TRÚC BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ?

Cấu trúc, nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường được tuân theo Phụ lục 2.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT bao gồm:

– PHẦN I: MỞ ĐẦU

  • Xuất xứ dự án
  • Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM
  • Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường
  • Các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện ĐTM.

– PHẦN II: NỘI DUNG

– PHẦN III: KẾT LUẬN, ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT

  • Kết luận về các vấn đề
  • Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan giúp giải quyết các vấn đề vượt khả năng giải quyết của dự án.
  • Các cam kết của chủ dự án về việc thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường như đã nêu

– PHẦN IV: CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

– PHẦN V: PHỤ LỤC

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Trang website này có chứa tài liệu bao gồm văn bản kiến thức về hồ sơ môi trường, hình ảnh được thiêt kế bởi Hasy Environment, được bảo hộ theo bản quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả nội dung trong website này đều thuộc quyền sở hữu của Hasy Environment. Mọi sự sao chép đều phải ghi rõ nguồn https://tuvanhosomoitruong.com

Quý khách liên hệ trực tiếp để được nhân viên tư vấn

097 222 1608