GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI?

Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây độc hại hoặc có đặc tính nguy hại khác. Để được cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại các tổ chức, cá nhân phải hiểu rõ các quy định pháp luật về quản lý chất thải, phế liệu do các cơ quan nhà nước ban hành. Hasy Environment chuyên tư vấn các hồ sơ pháp lý về môi trường, hãy liên hệ để đuộc tư vấn miễn phí

TẠI SAO LẠI CHỌN HASY ENVIRONMENT

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn hồ sơ môi trường
  • Với đội ngũ chuyên nghiệp, tận tình với khách hàng
  • Giá cả hợp lý, không chi phí phát sinh ngoài mong muốn
  • Chính sách bảo mật thông tin

CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014
– Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
– Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH..

HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM

Theo Điểm đ khoản 5 điều 23 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy phép xử lý CTNH theo quy định..

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

– Đơn đăng ký theo mẫu quy định.
– 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
– 01 (một) bản sao văn bản về quy hoạch có nội dung quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt.
– Các giấy tờ pháp lý đối với trạm trung chuyển CTNH.
– Các mô tả, hồ sơ theo mẫu quy định.
– Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo mẫu quy định. Kế hoạch vận hành thử nghiệm được đóng quyển riêng với bộ hồ sơ đăng ký.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ Tài nguyên Môi trường.
– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm, lấy ký kiến Sở Tài nguyên Môi trường địa phương.
– Tổ chức, cá nhân thực hiện vận hành thửu nghiệm xử lý CTNH.
– Thông báo kết quả vận hành thử nghiệm đến cơ quan cấp phép.
– Cơ quan cấp phép tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện và cấp phép xử lý CTNH.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Theo điều 9 – Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu quy định như sau:
– Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
– Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt.
– Các hệ thống, thiết bị xử lý phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
– Có các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
– Có đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu.
– Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống, thiết bị thu gom, vận chuyển (nếu có) và xử lý chất thải nguy hại.
– Có phương án bảo vệ môi trường trong đó kèm theo các nội dung về. Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Kế hoạch an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố. Kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ. Chương trình quan trắc môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại.
– Có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động.

THU HỒI GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG TRƯỜNG HỢP

– Vi phạm các quy định về quản lý CTNH hoặc quy định trong Giấy phép xử lý CTNH.
– Chủ xử lý CTNH không hoạt động sau 01 (một) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép xử lý CTNH trừ trường hợp bất khả kháng.
– Chủ vận chuyển CTNH, chủ xử lý, tiêu hủy CTNH, chủ hành nghề quản lý CTNH, chủ xử lý CTNH chấm dứt hoạt động về CTNH hoặc phá sản, giải thể.

CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Nội dung

Cấp lại giấy phép xử lý chất thải nguy hại Điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Đối tượng

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại hết thời hạn.
Đổi từ giấy phép quản lý chất thải nguy hại đã được cấp theo các quy định trước ngày 15/6/2015.
Giấy phép bị mất hoặc hư hỏng.
Cơ sở thay đổi:
+ Địa bàn hoạt động.
+ Số lượng và loại chất thải nguy hại được phép xử lý.
+ Các phương tiện, hệ thống, thiết bị cho việc vận chuyển và xử lý chất.
+ Số lượng trạm trung chuyển; số lượng cơ sở xử lý chất thải nguy hại.

Hồ sơ

Đơn đăng ký theo quy định.
Các báo cáo, bản sao các biên bản, kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định.
+ Đơn đăng ký theo mẫu quy định.
+ Các hồ sơ, giấy tờ về thay đổi, bổ sung so với hồ sơ cấp lần đầu Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
+ Bản tổng hợp giải trình các nội dung thay đổi, bổ sung, các báo cáo, bản sao các biên bản, kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định.
+ Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại theo quy định trong trường hợp có bổ sung các hệ thống, thiết bị xử lý thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm.

Trình tự, thủ tục

Chậm nhất là 03 (ba) tháng trước ngày Giấy phép hết hạn hoặc trong thời gian 01 (một) tháng kể từ ngày phát hiện Giấy phép bị mất hoặc hư hỏng.
Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cơ quan cấp phép cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
Tương tự thủ tục cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Tư vấn miễn phí